تبلیغات

موضوعات
سازمان فضایی آمریکا، ناسا، عکس هایی را از کره زمین در هنگام شب منتشر کرده که در آن نورهایی که حاصل پدیده های طبیعی و انسانی است، با جزییاتی بیش از پیش دیده می شود.

تازه‌ترین تصاویر ناسا از زمین 2012 | گالري عكس وطن دانلود

تازه‌ترین تصاویر ناسا از زمین 2012

تازه‌ترین تصاویر ناسا از زمین 2012 | گالري عكس وطن دانلود

تازه‌ترین تصاویر ناسا از زمین 2012

تازه‌ترین تصاویر ناسا از زمین 2012 | گالري عكس وطن دانلود

تازه‌ترین تصاویر ناسا از زمین 2012

تازه‌ترین تصاویر ناسا از زمین 2012 | گالري عكس وطن دانلود

تازه‌ترین تصاویر ناسا از زمین 2012

تازه‌ترین تصاویر ناسا از زمین 2012 | گالري عكس وطن دانلود

تازه‌ترین تصاویر ناسا از زمین 2012

تازه‌ترین تصاویر ناسا از زمین 2012 | گالري عكس وطن دانلود

تازه‌ترین تصاویر ناسا از زمین 2012

تازه‌ترین تصاویر ناسا از زمین 2012 | گالري عكس وطن دانلود

تازه‌ترین تصاویر ناسا از زمین 2012

تازه‌ترین تصاویر ناسا از زمین 2012 | گالري عكس وطن دانلود

تازه‌ترین تصاویر ناسا از زمین 2012

تازه‌ترین تصاویر ناسا از زمین 2012 | گالري عكس وطن دانلود

تازه‌ترین تصاویر ناسا از زمین 2012

تازه‌ترین تصاویر ناسا از زمین 2012 | گالري عكس وطن دانلود

تازه‌ترین تصاویر ناسا از زمین 2012

1391-09-18
10
29,854