تبلیغات

موضوعات
نام اسکار نیمایر از معماری مدرن قرن بیستم جدایی‌ناپذیر است. او در شصت سال گذشته یکی از خلاق‌‌ترین طراحان ساختمان در جهان بوده است. اسکار نیمایر که روز چهارشنبه پنجم دسامبر درگذشت، اگر تنها ده روز دیگر یعنی تا ۱۵ دسامبر زنده مانده بود، عمرش به ۱۰۵ سال می‌رسید.

معماری نوگرای اسکار نیمایر | گالري عكس وطن دانلود

معماری نوگرای اسکار نیمایر

معماری نوگرای اسکار نیمایر | گالري عكس وطن دانلود

معماری نوگرای اسکار نیمایر

معماری نوگرای اسکار نیمایر | گالري عكس وطن دانلود

معماری نوگرای اسکار نیمایر

معماری نوگرای اسکار نیمایر | گالري عكس وطن دانلود

معماری نوگرای اسکار نیمایر

معماری نوگرای اسکار نیمایر | گالري عكس وطن دانلود

معماری نوگرای اسکار نیمایر

معماری نوگرای اسکار نیمایر | گالري عكس وطن دانلود

معماری نوگرای اسکار نیمایر

معماری نوگرای اسکار نیمایر | گالري عكس وطن دانلود

معماری نوگرای اسکار نیمایر

معماری نوگرای اسکار نیمایر | گالري عكس وطن دانلود

معماری نوگرای اسکار نیمایر

معماری نوگرای اسکار نیمایر | گالري عكس وطن دانلود

معماری نوگرای اسکار نیمایر

معماری نوگرای اسکار نیمایر | گالري عكس وطن دانلود

معماری نوگرای اسکار نیمایر

معماری نوگرای اسکار نیمایر | گالري عكس وطن دانلود

معماری نوگرای اسکار نیمایر

معماری نوگرای اسکار نیمایر | گالري عكس وطن دانلود

معماری نوگرای اسکار نیمایر

1391-09-18
12
10,058