تبلیغات

موضوعات
در زندگی روزمره ، تجربه کرده اید که وقتی خیلی خسته ، عصبی یا ناراحت هستید ، چیزهای کوچکی شرایط را تغییر می دهند و شما را رو به راه می کنند. چیزهای کوچکی مثل گوش کردن به یک موزیک دلخواه ، یک دوش آب گرم ، دیدن یک دوست قدیمی ، مسیجی از طرف کسی که دوستش دارید و … . همین چیزها بار دیگر ما را امیدوار به زندگی ، و تلاش و جنگیدن برای اهدافمان می کنند.

مشکلاتی که با چیزهای کوچک ، حتی برای لحطاتی فراموش می شوند ، آنقدر بزرگ نیستند که زندگی را برای ما دشوار یا تحمل ناپذیر کنند. چه خوب می شود که از همین امروز ، این چیزهای کوچک را به خودمان و دیگران هدیه کنیم.

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10 | گالري عكس وطن دانلود

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10 | گالري عكس وطن دانلود

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10 | گالري عكس وطن دانلود

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10 | گالري عكس وطن دانلود

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10 | گالري عكس وطن دانلود

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10 | گالري عكس وطن دانلود

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10 | گالري عكس وطن دانلود

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10 | گالري عكس وطن دانلود

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10 | گالري عكس وطن دانلود

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10 | گالري عكس وطن دانلود

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10 | گالري عكس وطن دانلود

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10 | گالري عكس وطن دانلود

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10 | گالري عكس وطن دانلود

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10 | گالري عكس وطن دانلود

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10 | گالري عكس وطن دانلود

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10 | گالري عكس وطن دانلود

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10 | گالري عكس وطن دانلود

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10 | گالري عكس وطن دانلود

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10 | گالري عكس وطن دانلود

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10 | گالري عكس وطن دانلود

“چیزهای کوچک” دوست داشتنی - قسمت 10

1391-10-27
20
8,521