تبلیغات

موضوعات
از گذشته تا به امروز عکس ها سعی در بیان حقایق زندگی انسانها و اتفاقات پیرامون آن را به شیوه های مختلف داشته اند . مجموعه " یک روشنایی کوچک " علی قاضی زاده بیانگر همان حقایق انسانهاست ، ولی با شیوه ای فراتر از واقعیت که برای درک بیشتر مخاطب از المانهای فراذهنی و مفاهیم کاملا رئال در قالب فضاهایی سورئال استفاده شده است

یک روشنایی کوچک | A Little Light | گالري عكس وطن دانلود

یک روشنایی کوچک | A Little Light

یک روشنایی کوچک | A Little Light | گالري عكس وطن دانلود

یک روشنایی کوچک | A Little Light

یک روشنایی کوچک | A Little Light | گالري عكس وطن دانلود

یک روشنایی کوچک | A Little Light

یک روشنایی کوچک | A Little Light | گالري عكس وطن دانلود

یک روشنایی کوچک | A Little Light

یک روشنایی کوچک | A Little Light | گالري عكس وطن دانلود

یک روشنایی کوچک | A Little Light

یک روشنایی کوچک | A Little Light | گالري عكس وطن دانلود

یک روشنایی کوچک | A Little Light

یک روشنایی کوچک | A Little Light | گالري عكس وطن دانلود

یک روشنایی کوچک | A Little Light

یک روشنایی کوچک | A Little Light | گالري عكس وطن دانلود

یک روشنایی کوچک | A Little Light

یک روشنایی کوچک | A Little Light | گالري عكس وطن دانلود

یک روشنایی کوچک | A Little Light

یک روشنایی کوچک | A Little Light | گالري عكس وطن دانلود

یک روشنایی کوچک | A Little Light

یک روشنایی کوچک | A Little Light | گالري عكس وطن دانلود

یک روشنایی کوچک | A Little Light

یک روشنایی کوچک | A Little Light | گالري عكس وطن دانلود

یک روشنایی کوچک | A Little Light

یک روشنایی کوچک | A Little Light | گالري عكس وطن دانلود

یک روشنایی کوچک | A Little Light

یک روشنایی کوچک | A Little Light | گالري عكس وطن دانلود

یک روشنایی کوچک | A Little Light

یک روشنایی کوچک | A Little Light | گالري عكس وطن دانلود

یک روشنایی کوچک | A Little Light

یک روشنایی کوچک | A Little Light | گالري عكس وطن دانلود

یک روشنایی کوچک | A Little Light

یک روشنایی کوچک | A Little Light | گالري عكس وطن دانلود

یک روشنایی کوچک | A Little Light

یک روشنایی کوچک | A Little Light | گالري عكس وطن دانلود

یک روشنایی کوچک | A Little Light

یک روشنایی کوچک | A Little Light | گالري عكس وطن دانلود

یک روشنایی کوچک | A Little Light

یک روشنایی کوچک | A Little Light | گالري عكس وطن دانلود

یک روشنایی کوچک | A Little Light

1392-01-20
20
19,358