تبلیغات

موضوعات
خلق این تصویر ها بر اساس عکس های گرفته شده توسطه Wes Naman. است از باند های مختلف نوازندگان معروف است که به وسیله ی Albuquerque اسیر شده اند .
چهره اعضای گروه با استفاده از باندهای لاستیکی و با خاصیت کششی تحریف شد.

تصویر باند پلاستیکی | گالري عكس وطن دانلود

تصویر باند پلاستیکی

تصویر باند پلاستیکی | گالري عكس وطن دانلود

تصویر باند پلاستیکی

تصویر باند پلاستیکی | گالري عكس وطن دانلود

تصویر باند پلاستیکی

تصویر باند پلاستیکی | گالري عكس وطن دانلود

تصویر باند پلاستیکی

تصویر باند پلاستیکی | گالري عكس وطن دانلود

تصویر باند پلاستیکی

تصویر باند پلاستیکی | گالري عكس وطن دانلود

تصویر باند پلاستیکی

تصویر باند پلاستیکی | گالري عكس وطن دانلود

تصویر باند پلاستیکی

تصویر باند پلاستیکی | گالري عكس وطن دانلود

تصویر باند پلاستیکی

تصویر باند پلاستیکی | گالري عكس وطن دانلود

تصویر باند پلاستیکی

تصویر باند پلاستیکی | گالري عكس وطن دانلود

تصویر باند پلاستیکی

تصویر باند پلاستیکی | گالري عكس وطن دانلود

تصویر باند پلاستیکی

تصویر باند پلاستیکی | گالري عكس وطن دانلود

تصویر باند پلاستیکی

تصویر باند پلاستیکی | گالري عكس وطن دانلود

تصویر باند پلاستیکی

تصویر باند پلاستیکی | گالري عكس وطن دانلود

تصویر باند پلاستیکی

تصویر باند پلاستیکی | گالري عكس وطن دانلود

تصویر باند پلاستیکی

تصویر باند پلاستیکی | گالري عكس وطن دانلود

تصویر باند پلاستیکی

تصویر باند پلاستیکی | گالري عكس وطن دانلود

تصویر باند پلاستیکی

تصویر باند پلاستیکی | گالري عكس وطن دانلود

تصویر باند پلاستیکی

تصویر باند پلاستیکی | گالري عكس وطن دانلود

تصویر باند پلاستیکی

1392-04-08
19
2,720