تبلیغات

موضوعات
طراحی شده توسط هنرمند با استعداد Ron Arad.

هر چرخ از 18 نوار به هم پیوسته از فلز ساخته شده است

دوچرخه ای با چرخ های فلزی | گالري عكس وطن دانلود

دوچرخه ای با چرخ های فلزی

دوچرخه ای با چرخ های فلزی | گالري عكس وطن دانلود

دوچرخه ای با چرخ های فلزی

دوچرخه ای با چرخ های فلزی | گالري عكس وطن دانلود

دوچرخه ای با چرخ های فلزی

دوچرخه ای با چرخ های فلزی | گالري عكس وطن دانلود

دوچرخه ای با چرخ های فلزی

1390-09-13
4
1,592