تبلیغات

موضوعات
ویلارد ویگان هنرمند خلاق که مجسمه های جالب خود را در داخل چشمی سوزن جا می دهد و طی این فرآیند هنرمند سیستم عصبی خود را تقویت می کند. زیرا به هر کوچک ترین حرکت ناگهانی اشتباه مجسمه خراب می شود.

عکس مجسمه های میکروسکوپی دیدنی | گالري عكس وطن دانلود

عکس مجسمه های میکروسکوپی دیدنی

عکس مجسمه های میکروسکوپی دیدنی | گالري عكس وطن دانلود

عکس مجسمه های میکروسکوپی دیدنی

عکس مجسمه های میکروسکوپی دیدنی | گالري عكس وطن دانلود

عکس مجسمه های میکروسکوپی دیدنی

عکس مجسمه های میکروسکوپی دیدنی | گالري عكس وطن دانلود

عکس مجسمه های میکروسکوپی دیدنی

عکس مجسمه های میکروسکوپی دیدنی | گالري عكس وطن دانلود

عکس مجسمه های میکروسکوپی دیدنی

عکس مجسمه های میکروسکوپی دیدنی | گالري عكس وطن دانلود

عکس مجسمه های میکروسکوپی دیدنی

عکس مجسمه های میکروسکوپی دیدنی | گالري عكس وطن دانلود

عکس مجسمه های میکروسکوپی دیدنی

عکس مجسمه های میکروسکوپی دیدنی | گالري عكس وطن دانلود

عکس مجسمه های میکروسکوپی دیدنی

عکس مجسمه های میکروسکوپی دیدنی | گالري عكس وطن دانلود

عکس مجسمه های میکروسکوپی دیدنی

عکس مجسمه های میکروسکوپی دیدنی | گالري عكس وطن دانلود

عکس مجسمه های میکروسکوپی دیدنی

1390-10-25
10
2,340