تبلیغات

موضوعات
خودکـشی از نوع دستـه جمعـی !
در نگاه اول به نظر می رسد، با یک خودکشی دسته جمعی روبرو هستیم. اما حقیقت چیز دیگری است. در تصویر بالا، ظاهرا اسلحه ای می بینید اما غافل از اینکه این سلاح خطرناک، یک بستنی خوشمزه و لذیذ بیشتر نیست که در یک مهمانی در شهر فرانکفورک نوش جان مهمانان می شود.

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی ! | گالري عكس وطن دانلود

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی !

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی ! | گالري عكس وطن دانلود

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی !

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی ! | گالري عكس وطن دانلود

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی !

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی ! | گالري عكس وطن دانلود

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی !

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی ! | گالري عكس وطن دانلود

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی !

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی ! | گالري عكس وطن دانلود

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی !

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی ! | گالري عكس وطن دانلود

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی !

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی ! | گالري عكس وطن دانلود

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی !

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی ! | گالري عكس وطن دانلود

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی !

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی ! | گالري عكس وطن دانلود

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی !

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی ! | گالري عكس وطن دانلود

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی !

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی ! | گالري عكس وطن دانلود

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی !

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی ! | گالري عكس وطن دانلود

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی !

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی ! | گالري عكس وطن دانلود

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی !

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی ! | گالري عكس وطن دانلود

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی !

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی ! | گالري عكس وطن دانلود

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی !

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی ! | گالري عكس وطن دانلود

عکس های خودکـشی از نوع دستـه جمعـی !

1390-10-28
17
4,796