تبلیغات

موضوعات
جنگل سنگ ماداگاسکار
Tsingy منطقه ای در ساحل غربی ماداگاسکار در قاره آفریقا میباشد که به دلیل طبیعت منحصر بفرد و عجیبی که دارد در لیست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته است.از Tsingy با نام جنگ سنگ نام برده میشود و انواع و اقسامی از گونه های کمیاب و نا شناخته جانواران در این منطقه بزرگ و اعجاب انگیز زندگی میکنند .

عکس های جنگل سنگ ماداگاسکار | گالري عكس وطن دانلود

عکس های جنگل سنگ ماداگاسکار

عکس های جنگل سنگ ماداگاسکار | گالري عكس وطن دانلود

عکس های جنگل سنگ ماداگاسکار

عکس های جنگل سنگ ماداگاسکار | گالري عكس وطن دانلود

عکس های جنگل سنگ ماداگاسکار

عکس های جنگل سنگ ماداگاسکار | گالري عكس وطن دانلود

عکس های جنگل سنگ ماداگاسکار

عکس های جنگل سنگ ماداگاسکار | گالري عكس وطن دانلود

عکس های جنگل سنگ ماداگاسکار

عکس های جنگل سنگ ماداگاسکار | گالري عكس وطن دانلود

عکس های جنگل سنگ ماداگاسکار

عکس های جنگل سنگ ماداگاسکار | گالري عكس وطن دانلود

عکس های جنگل سنگ ماداگاسکار

عکس های جنگل سنگ ماداگاسکار | گالري عكس وطن دانلود

عکس های جنگل سنگ ماداگاسکار

عکس های جنگل سنگ ماداگاسکار | گالري عكس وطن دانلود

عکس های جنگل سنگ ماداگاسکار

عکس های جنگل سنگ ماداگاسکار | گالري عكس وطن دانلود

عکس های جنگل سنگ ماداگاسکار

عکس های جنگل سنگ ماداگاسکار | گالري عكس وطن دانلود

عکس های جنگل سنگ ماداگاسکار

عکس های جنگل سنگ ماداگاسکار | گالري عكس وطن دانلود

عکس های جنگل سنگ ماداگاسکار

عکس های جنگل سنگ ماداگاسکار | گالري عكس وطن دانلود

عکس های جنگل سنگ ماداگاسکار

1390-12-14
13
6,839