تبلیغات

موضوعات
نقاشی با دستگاه تایپ
این هنرمند که Keira Rathbone نام دارد در لندن زندگی می کند. او با جمع آوری کلکسیونی از دستگاه های تایپ و کار با آنها آثارهنری مبتکرانه ای ایجاد کرده است.

عکس هایی از نفاشی های بسیار جالب با دستگاه تایپ | گالري عكس وطن دانلود

عکس هایی از نفاشی های بسیار جالب با دستگاه تایپ

عکس هایی از نفاشی های بسیار جالب با دستگاه تایپ | گالري عكس وطن دانلود

عکس هایی از نفاشی های بسیار جالب با دستگاه تایپ

عکس هایی از نفاشی های بسیار جالب با دستگاه تایپ | گالري عكس وطن دانلود

عکس هایی از نفاشی های بسیار جالب با دستگاه تایپ

عکس هایی از نفاشی های بسیار جالب با دستگاه تایپ | گالري عكس وطن دانلود

عکس هایی از نفاشی های بسیار جالب با دستگاه تایپ

عکس هایی از نفاشی های بسیار جالب با دستگاه تایپ | گالري عكس وطن دانلود

عکس هایی از نفاشی های بسیار جالب با دستگاه تایپ

عکس هایی از نفاشی های بسیار جالب با دستگاه تایپ | گالري عكس وطن دانلود

عکس هایی از نفاشی های بسیار جالب با دستگاه تایپ

عکس هایی از نفاشی های بسیار جالب با دستگاه تایپ | گالري عكس وطن دانلود

عکس هایی از نفاشی های بسیار جالب با دستگاه تایپ

عکس هایی از نفاشی های بسیار جالب با دستگاه تایپ | گالري عكس وطن دانلود

عکس هایی از نفاشی های بسیار جالب با دستگاه تایپ

عکس هایی از نفاشی های بسیار جالب با دستگاه تایپ | گالري عكس وطن دانلود

عکس هایی از نفاشی های بسیار جالب با دستگاه تایپ

عکس هایی از نفاشی های بسیار جالب با دستگاه تایپ | گالري عكس وطن دانلود

عکس هایی از نفاشی های بسیار جالب با دستگاه تایپ

عکس هایی از نفاشی های بسیار جالب با دستگاه تایپ | گالري عكس وطن دانلود

عکس هایی از نفاشی های بسیار جالب با دستگاه تایپ

1391-01-17
11
8,729